Sự tích cây dâm bụt

Chương 1: Đến bụt cũng phải bó tay! Ngày xưa, trên thiên đình, đúng vào ngày bụt trực ban hạ giới. Suốt cả một ngày bụt đi đi lại lại mà không thấy ai nhờ

1210 lượt xem + Xem tiếp