11 điểm của phương pháp McKinsey

Thứ nhất: Cải tiến sáng tạo Muốn thành công thì phải năng động. Tiến hành cách mạng ở bên trong đưa lại cải tiến sáng tạo. Những gì được thực hiện ở McKinsey đều phải

447 lượt xem + Xem tiếp