Giá của cuộc đời

Cái gì cũng có cái giá của nó! Giá của năng lực là trách nhiệm, Giá của lãnh đạo là cô đơn, Giá của lười biếng là bất tài, Giá của ỷ lại là hèn

6417 lượt xem + Xem tiếp

Đừng làm việc theo cảm hứng

Đừng làm việc theo cảm hứng. Bạn sẽ không đạt được thành tựu nào đáng kể với lối làm việc đó. Hãy luyện cho tâm trí mình hiểu rằng: đến lúc phải làm việc thì

8514 lượt xem + Xem tiếp